دَستفُروش
دَستفُروش

هدیه نصب

سلام تیم توسعه ایده به پاس قدردانی از حمایت کاربران برنامه دَستفُروش، به کلیه کاربرانی که تنها برنامه دَستفُروش را نصب و عضو شده اند ماهیانه به 10 نفر به قید قرعه مبلغ 5.000.000 ریال تقدیم خواهد کرد. دانلود برنامه دَستفُروش